polityka prywatności

Polityka Prywatności strony www.wsumiestudio.com

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej https://www.wsumiestudio.com („Strona Internetowa”). Obowiązek informacyjny na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej RODO)

Administrator

Administratorem w odniesieniu do danych osobowych osób korzystających ze Strony Internetowej Wsumie Studio („Użytkownicy”) jest firma Mateusz Trytek WSUMIE STUDIO z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Tysiąclecia 86A/168, 40-871, NIP 6343009044, REGON 521794666.

Zakres zbieranych danych i cel przetwarzania danych osobowych

Wszelkie dane osobowe są zbierane w zakresie adekwatnym i niewykraczającym poza cele, w związku z którymi dane mają być przetwarzane.

Przetwarzamy dane, które Użytkownik podaje dobrowolnie lub pozostawia w ramach korzystania z naszych usług. Są to przede wszystkim informacje, które Użytkownik zdecyduje się podać nam w trakcie skorzystania z formularza kontaktowego, a także dane które pozostawia poruszając się po Stronie Internetowej Wsumie Studio.

W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie Internetowej Użytkownik podaje następujące dane: imię, adres e-mail, telefon kontaktowy (opcjonalnie), firmę (opcjonalnie), budżet i treść wiadomości. W treści wiadomości Klient może również dobrowolnie zawrzeć inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu z Wsumie Studio. Dane osobowe przekazywane w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania Użytkownika. Treść korespondencji podlega archiwizacji w postaci wiadomości e-mail zapisanych na skrzynce pocztowej Wsumie Studio.

Przechowywanie danych

Masz prawo zażądać od Wsumie Studio dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo żądania sprostowania danych, gdy dane są błędne lub należy je zaktualizować, prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Dane przechowywane są przez okres nieprzekraczający czasu niezbędnego dla realizacji celów, dla których dane zostały przekazane.

Dane osobowe nie zostaną przekazane do żadnego podmiotu trzeciego poza osobami upoważnionymi. Osobami upoważnionymi są wewnętrzne podmioty zajmujące się przetwarzaniem danych oraz w razie konieczności partnerzy bądź usługodawcy.

Ochrona danych

Wsumie Studio gwarantuje poufność wszelkich przekazanych jej danych osobowych oraz zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.  

Kontakt

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Polityki Prywatności i cookies należy przesyłać na adres Wsumie Studio mailem bądź listownie.

Adres: Wsumie Studio, ul. Tysiąclecia 86A/168, 40-871 Katowice

E-mail: hello@wsumiestudio.com